okazu-shokudo: 秋刀魚を食べて、いただいた瑞々しい甘い梨を食べた夜。駆け足で秋がやってきました。

okazu-shokudo:

秋刀魚を食べて、いただいた瑞々しい甘い梨を食べた夜。駆け足で秋がやってきました。